BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ “SORTEIG SOPAR L’ESCULAPI”

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ “SORTEIG SOPAR L’ESCULAPI” 

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ 

L’empresa RESTAURANT L’ESCULAPI, SL amb domicili en PLAÇA MAJOR 1, SANT  MARTÍ D’EMPÚRIES. 17130 L’Escala, GIRONA i identificada amb el número  B17986910 organitza el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”), a desenvolupar  a través d’Internet, d’acord amb el que es disposa en l’apartat requisits de  participació. 

La finalitat d’aquest sorteig és celebrar la reobertura del servei de sopars al local  de l’empresa. 

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ 

La Promoció s’iniciarà el Dimarts 11 de Maig i finalitzarà el Diumenge 16 a les  23.59 hores

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ 

Els requisits de participació seran els següents: 

  • Només podran participar aquelles persones que siguin majors d’edat. • Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d’un compte  en Instagram. 
  • Només podran participar 
  • Els Participants hauran de seguir el perfil de l’empresa (“@lesculapi”), donar  “m’agrada” i comentar la publicació de l’empresa en la xarxa social  Instagram etiquetant mínim a 1 amic durant el període de participació. 
  • Els Participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si  es detecta que un Participant participa amb diversos perfils d’Instagram  seran desqualificats. 
  • Els Participants podran escriure diversos comentaris en una mateixa  publicació, però hauran d’etiquetar a comptes d’amics diferents en cada  ocasió. Cada comentari amb l’esment d’un compte diferent, serà una  participació extra en la promoció. 
  • Es desqualificaran als participants que etiquetin comptes falsos, de famosos  o altres que no corresponguin a comptes reals. 
  • Els participants podran repostejar la publicació en les seves instastories per  a guanyar una participació extra en la promoció. Per a això hauran  d’etiquetar al perfil de l’empresa en dita instastories
  • L’aplicació acumularà esments i etiquetes d’un mateix Participant encara  que estiguin en comentaris diferents.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS 

Es triarà al guanyador per mitjà de la plataforma Easypromos de manera  aleatòria. El guanyador serà comunicat el Dilluns 17 de Maig de 2021a través  dels perfils socials de la marca. 

El premi consistirà en un sopar per a dues persones en el restaurant L’Esculapi  consistirà en: Dues pizzes a triar, una ampolla de vi blanc “Inspirador de  Peralada” o similar i un postre a escollir. El premi no es podrà canviar per diners  en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. 

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la  normativa fiscal vigent. 

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS 

Si s’evidenciés que qualsevol dels Participants no compleix amb els requisits  exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlids,  la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos  de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta  Promoció. 

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS 

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri  inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin  vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular  que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la  pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris  que facin els Participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin  ferir la sensibilitat d’altres Participants. 

La participació en la present Promoció, així com la publicació dels comentaris  que es realitzin per part dels Participants en les publicacions no podran vulnerar  en cap concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús  d’Instagram. 

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles  pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a  tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així  com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el Participant respecte del  premi que obtingui d’aquesta Promoció. 

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que  poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del  premi. 

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de  Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent  que les seves dades personals siguin incorporats a un fitxer, titularitat d’aquesta,  amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als  seus resultats, i tramitar el lliurament del premi. 

L’informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Supressió,  Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de  decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un e-mail a  info@lesculapi.com o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: Plaça  major 1, Sant martí d’empúries. 17130 L’escala, Girona, adjuntant en tots dos  casos copia d’un document identificatiu. 

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ 

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la  mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants en la Promoció. El mer fet de participar en el sorteig implica que el Participant accepta  totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en  un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa  social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix. 

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei Espanyola seran  competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués  plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes  bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels Participants.